NEA Cymru yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched     

Heddiw mae NEA Cymru yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched gan amlygu cyflawniadau cymdeithasol, economaidd a diwylliannol menywod o fewn y sector ynni yng Nghymru.

Mae’r sector ynni yn parhau yn un o’r sectorau lleiaf amrywiol o ran rhyw yn yr economi. Oherwydd yr heriau strwythurol a diwyliannol y mae menywod yn eu wynebu, nifer cyfyngedig o arweinwyr benywaidd a welir yn y sector ynni. Mae cydbwysedd rhyw yn hanfodol er mwyn gweld economïau a chymunedau yn ffynnu. Mae 70% o bobl yn cytuno bod diwylliant eu cyrff dan ddylanwad dynion, ac mae 81% yn meddwl y byddai gwell cydbwysedd rhyw ar frig eu cyrff yn helpu i normaleiddio uchelgeisiau menywod.

Mae NEA Cymru, yr elusen tlodi cenedlaethol, wedi casglu enghreifftiau o rhywfaint o’r gwaith mae menywod yn ei wneud yn y sector ynni yng Nghymru, i ddathlu eu gwaith a’r newidiadau cadarnhaol y maen nhw wedi eu gwneud yn y gymuned.

Carole Morgan-Jones ydy Cyfarwyddwraig NEA Cymru. Mae’n darparu arweinyddiaeth ac yn gweithredu fel llysgennad ar gyfer gwaith NEA o adeiladu perthnasoedd gyda rhanddeiliaid mewn gwleidyddiaeth, y trydydd sector a’r sector ynni i ymgyrchu dros bolisïau ynni tecach. Prif flaenoriaeth Carole ydy gwella bywydau’r 23% o deuluoedd sydd mewn tlodi tanwydd yng Nghymru sydd yn byw mewn cartrefi oer ac afiach ac sydd yn mynd heb yr hanfodion o wresogi a dŵr poeth oherwydd nad ydyn nhwn gallu fforddio cost cynyddol eu biliau ynni.

Ni all un corff ddileu tlodi tanwydd ar ei ben ei hun, a dyna pam mae NEA Cymru yn gweithio’n agos gyda chyrff partner i geisio lliiniaru’r broblem yng Nghymru. Er bod menywod wedi eu tangynrychioli yn y sector ynni, mae cryn dipyn o waith da yn cael ei wneud gan fenywod yng Nghymru wrth geisio rhoi diwedd ar dlodi tanwydd.   Liz Lambert ydy Arweinydd grŵp Datblygu Cynaliadwy Cyngor Caerdydd ac mae’n chwarae rhan allweddol yn yr agenda tlodi tanwydd yng Nghaerdydd. Mae Liz wedi gweithio yn y maes datblygu cynaliadwy am dros ugain mlynedd mewn llywodraeth leol, y sector gwirfoddol a datblygiadau rhyngwladol. Yn ei rôl gyfredol mae’n integreiddio cynaliadwyedd i bolisïau ac arferion yr Awdurdod Lleol. Mae hyn yn cynnwys datblygu strategaeth bwyd y Cyngor, effeithlonrwydd ynni domestig a lliniaru tlodi tanwydd, newid hinsawdd a system rheolaeth amgylcheddol y Cyngor.

Mae Jo Seymour yn Ymarferydd Iechyd Amgylcheddol cymwysedig ac ar hyn o bryd mae’n gweithio ar y rhaglen Cartrefi Iach Pobl Iach i Cymru Gynnes. Mae’n chwarae rôl allweddol mewn mynd i’r afael â thlodi tanwydd a lleihau anghyfartaleddau iechyd yng ngogledd Cymru. Mae Jo bob amser wedi bod yn frwd dros helpu pobl hyglwyf ac yn rheolaidd mae’n gweld teuluoedd yn cael trafferthion i dalu eu biliau mewn eiddo oer, peryglus, nifer ohonyn nhw yn wynebu amrediad o anghenion cymhleth. Mae Jo yn gallu helpu ei chleientiaid drwy godi ymwybyddiaeth am ddiogelwch y cartref a diogelwch personol , gwneud y mwyaf o incwm drwy roi cefnogaeth gyda dyledion, gwneud ceisiadau am grantiau a lleihau biliau ynni, rhoi cefnogaeth gyda phroblemau iechyd meddwl a chorfforol a lleihau unigrwydd. Nod Jo ydy ymgysylltu, annog ac addysgu teuluoedd er mwyn iddyn nhw allu cymryd rheolaeth a gwneud newidiadau. Yn ogystal â grymuso teuluoedd hyglwyf, mae Jo yn teimlo ei bod yn angenrheidiol grymuso rhagor o fenywod i gymryd rheolaeth dros pob agwedd o fywyd, ac mae’n cefnogi hyn drwy hyfforddi tîm rygbi merched yn ei hamser rhydd.

Heddiw felly, mae, NEA Cymru yn dathlu cyflawniadau menywod yng Nghymru yn y frwydr yn erbyn tlodi tanwydd. Gwyddom fod cydbwysedd rhyw yn hanfodol i weld ecoonomïau a chymunedau yn ffynnu a dyna pam rydym yn cefnogi #BalanceforBetter.

Nodiadau i olygyddion:

  1. Ar gyfer ymholiadau’r wasg cysylltwch gyda Morgan-Jones@nea.org.uk Ffôn 02920 229322.
  2. NEA ydy prif elusen tlodi tanwydd y DU ac mae’n gweithio ar draws Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon i sicrhau bod pawb yn y DU yn gallu fforddio byw mewn cartref sych, cynnes. I gyflawni hyn ein nod ydy gwella mynediad i gyngor ar ynni a dyledion, darparu hyfforddiant, cefnogi polisïau effeithlonrwydd ynni, prosiectau lleol a chydgysylltu gwasanaethau perthynol eraill sydd yn gallu helpu i newid bywydau. Am ragor o wybodaeth am NEA ewch i nea.org.uk.
  3. Yng Nghymru caiff tlodi tanwydd ei ddiffinio fel yr angen i wario dros 10% o incwm y teulu ar gostau tanwydd i gynnal cynhesrwydd digonol ar gyfer iechyd a chyfforddusrwydd. Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod yna 291,000 o deuluoedd yn byw mewn tlodi tanwydd, yn gyfwerth â 23% o’r holl gartrefi yng Nghymru.
  4. Mae tlodi tanwydd yn deillio o gyfuniad o ffactorau: incwm teulu isel, prisiau ynni anfforddiadwy, a safonau gwresogi ac insiwleiddio annigonol. Mae canlyniadau tlodi tanwydd yn amrywio o drallod seicolegol, ynysiad cymdeithasol ac anghyfforddusrwydd corfforol i achosi neu waethygu salwch difrifol ac yn yr achosion mwyaf difrifol, marowlaethau cynnar.

 

Menu Title