Gwobrau newydd yn dathlu cyflawniadau wrth i’r afael a thlodi tanwydd

Gydag 1 o bob 3 teulu yng Nghymru yn cael trafferthion i gadw eu cartrefi’n gynnes y gaeaf hwn, mae’r elusen tlodi tanwydd Gweithredu Ynni Cenedlaethol Cymru yn lansio cynllun gwobrwyo i gydnabod prosiectau arloesol sydd yn helpu teuluoedd bregus sydd yn cael trafferth i dalu eu biliau ynni.

Mae enwebiadau’n cael eu gwahodd nawr ar gyfer y Gwobrau Teimlo’r Gwres a fydd yn arddangos enghreifftiau o ragoriaeth wrth fynd i’r afael â thlodi tanwydd ledled Cymru. Cefnogir y gwobrau gan y cwmni ynni SSE SWALEC gyda chyfanswm o £4000 ar gael i dri chorff sydd yn fuddugol  i’w helpu i fynd i’r afael â thlodi tanwydd yn eu hardaloedd lleol.

Fe fydd y Gwobrau newydd yn cydnabod ac yn dathlu’r hyn y mae mentrau creadigol ac arloesol yn ei gyflawni ym meysydd delio â thlodi tanwydd yn cynnwys cyngor ariannol i bobl mewn perygl o fod mewn tlodi tanwydd, neu’r rhai sydd eisoes yn dioddef tlodi tanwydd; helpu teuluoedd sydd â dyledion tanwydd; hyfforddiant ac addysg effeithlonrwydd ynni; a chydweithredu a gweithio mewn partneriaeth yn y frwydr yn erbyn tlodi tanwydd. Mae’r Gwobrau yn agored i gyrff di-elw,yn cynnwys awdurdodau lleol, cymdeithasau tai, asiantaethau iechyd, cyrff cyhoeddus a statudol, elusennau a grwpiau cymunedol.

Rhaid derbyn pob cais erbyn 1 Chwefror 2016. Felly os ydych yn gwybod am unrhyw gorff neu grwpiau lleol sydd yn cymryd rhan mewn menter greadigol i ddelio gyda thlodi tanwydd neu i helpu teuluoedd bregus i gadw’n gynnes,ewch i:  http://www.nea.org.uk/nea-cymru/projects/feel-the-heat/

Dywedodd Carole Morgan-Jones, Cyfarwyddwraig, NEA Cymru: “Rwy’n falch iawn o gael gwahodd enwebiadau ar gyfer y Gwobrau Teimlo’r Gwres oddi wrth gyrff a grwpiau sydd yn gweithio ar draws Cymru i sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau cysuron cartref cynnes. Rwy’n gwybod gan ran ddeiliaid, partneriaid a chydweithwyr bod yna cryn dipyn o waith ardderchog yn cael ei gyflawni ym maes tlodi tanwydd ac mae’r Gwobrau yma yn ffordd ardderchog o gydnabod y gwaith hwnnw, yn ogystal â  darparu cymorth ariannol i alluogi cyrff i barhau neu i ehangu eu prosiectau.”

Dywedodd Frances Muller, Rheolwraig Cysylltiadau Cwsmeriaid yn SSE SWALEC: “Rydym yn falch o gefnogi’r gwobrau Teimlo’r Gwres sydd yn dathlu arloesi a gweithredu sydd yn gwneud gwahaniaeth i gwsmeriaid. Rydym yn edrych ymlaen at ddysgu rhagor am sut y mae grwpiau ar draws Cymru yn  darparu cyngor a chymorth i  bobl mewn amgylchiadau mwy bregus.”

I ddysgu rhagor am waith Gweithredu Ynni Cenedlaethol ac i lawr lwytho ffurflen gais, ewch i: http://www.nea.org.uk/nea-cymru/projects/feel-the-heat/

DIWEDD

Nodiadau i Olygyddion:

  • Am bob ymholiad cysylltwch gyda Carole Morgan-Jones Ffôn 029 2022 9322 / 07720591403
  • NEA ydy prif elusen tlodi tanwydd y DU yn ymgyrchu dros gynhesrwydd fforddiadwy. Am ragor o fanylion ewch i nea.org.uk
  • Cefnogir Gwobrau Teimlo’r Gwres gan SSE S
  • Mae tlodi tanwydd yn deillio o gyfuniad o ffactorau: incwm teulu isel, prisiau ynni, a safonau gwresogi ac insiwleiddio annigonol. Mae canlyniadau tlodi tanwydd yn amrywio o drallod seicolegol, ynysu cymdeithasol ac anghyfforddusrwydd corfforol i salwch ac yn yr achosion mwyaf eithafol, marwolaethau cynnar.
  • Yng Nghymru caifff tlodi tanwydd ei ddiffino fel yr angen i orfod gwario dros 10% o incwm y teulu ar gostau tanwydd i gynnal cynhesrwydd digonol ar gyfer iechyd a chyfforddusrwydd. Roedd bron i 1 o bob 3 teulu (30%) yng Nghymru yn byw mewn tlodi tanwydd yn 2012, sef 386,000 o gartrefi. Credir bod 328,000 o’r rhain yn deuluoedd bregus (gyda phlentyn, person hŷn neu rhywun ag anabledd neu salwch hir dymor). http://wales.gov.uk/docs/caecd/research/130430-wales-fuel-poverty-projection-tool-2011-12-report-en.pdf

 

 

 

Menu Title