Cyngor i gwsmeriaid bregus yng Nghymru wrth i’r tywydd oer frathu

Wrth i’r tymheredd ostwng ar draws Cymru’r wythnos yma, mae Gweithredu Ynni Cenedlaethol Cymru (NEA), yr elusen tlodi tanwydd, yn amlinellu’r cymorth sydd ar gael i gwsmeriaid bregus i gadw’n gynnes ac yn iach yn eu cartrefi:

 • Ffoniwch eich cyflenwr ynni os ydych yn cael trafferth i dalu eich biliau neu os ydych yn poeni am fynd i ddyled. Gall eich cyflenwr eich helpu trwy gynnig cyngor a thariff gwell.
 • Mae cynllun Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru, Nyth, yn darparu cyngor ar arbed ynni ac os ydych yn berchen ar eich cartref neu yn rhentu eich cartref yn breifat ac os ydych chi neu rhywun sydd yn byw gyda chi yn derbyn budd-dal prawf modd efallai eich bod yn gymwys i dderbyn gwelliannau effeithlonrwydd ynni i’ch cartref am ddim yn cynnwys gwres canolog neu insiwleiddio. Gellir cysylltu gyda Nyth ar Rhadffon 0808 808 2244 neu ewch i nestwales.org.uk am ragor o wybodaeth.
 • Gwiriwch yma i weld os ydy eich dosbarthydd olew gwresogi agosaf yn cymryd rhan yn y Fenter Blaenoriaeth Tywydd Oer sydd yn sicrhau bod cyflenwadau tanwydd yn cael eu darparu i bobl fregus yn ystod tywydd eithriadol o oer.
 • Efallai y gall eich cyflenwr gynnig cymorth ychwanegol i chi os ydych yn fregus ac mae amrywiol wasanaethau ar gael trwy eu Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth. Mae hyn yn cynnwys y ffaith na allwch gael eich datgysylltu yn ystod misoedd y gaeaf.
 • Os nad ydy eich cyflenwr cyfredol yn gallu eich helpu i gael gwell bargen, siopwch o gwmpas gan ddefnyddio safle cymharu prisiau cofrestredig Ofgem ac efallai y gallwch arbed arian sylweddol.
 • Ffoniwch y neu’r Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth ar 03454 040506 neu ewch i org.uk/advice am gyngor ar arbed ynni.
 • Gwnewch yn sŵr eich bod yn hawlio’r holl fudd-daliadau y mae gennych hawl i’w derbyn. Fe fydd derbyn budd-daliadau yn cynyddu eich incwm ac fe all eich trosglwyddo i ffurfiau eraill o gymorth ariannol. Mae’r Elusen Turn2usyn darparu ymweliadau cyfrifo budd-daliadau: https://www.turn2us.org.uk/Find-Benefits-Grants.
 • Os ydych yn arogli nwy ffoniwch y llinell gymorth 24 awr 0800 111 999.
 • Cynorthwywch eraill drwy drosgwlyddo cyngor i ffrindiau ac aelodau bregus o’r teulu. Yn y tymor byr gall gwisgo’n gynnes, yfed diodydd poeth, defnyddio poteli dŵr poeth a chynhesu o leiaf un ystafell yn y cartref wneud gwahaniaeth mawr mewn tywydd oer.

Mae Canllaw Gweithredu ar Dlodi Tanwydd NEA hefyd yn darparu gwybodaeth fanwl ar sut i adnabod a chynorthwyo pobl sydd mewn tlodi tanwydd.

DIWEDD


Nodiadau i Olygyddion:

 1. Am ragor o fanylion cysylltwch gyda Carole Morgan-Jones, Cyfarwyddwraig, NEA Cymru, ffôn 02920 229322 neu e-bost morgan-jones@nea.org.uk
 2. Gweithredu Ynni Cenedlaethol (NEA) ydy elusen tlodi tanwydd y DU sydd yn cynnal ymchwil, eiriolaeth ac yn gweithio’n gydweithredol gyda phartneriaid o lywodraethau lleol a chenedlaethol, diwydiant a’r trydydd sector i gyflwyno atebion ymarferol i bobl hyglwyf sydd yn byw mewn cartrefi oer ar draws y DU. Am ragor o wybodaeth ewch i : nea.org.uk.
 3. Er nad ydy Llywodraeth y DU bellach yn cyhoeddi ystadegau DU gyfan ar dlodi tanwydd, roedd y flwyddyn ddiwethaf iddyn nhw gael eu cyhoeddi yn 2015 yn amlygu bod 4 miliwn o deuluoedd yn methu cynhesu eu cartrefi yn ddigonol ar draws y DU gyfan.
 4. Caiff tlodi tanwydd ei ddiffinio yng Nghymru fel yr angen i orfod gwario dros 10% o incwm y teulu ar gostau tanwydd i gynnal cynhesrwydd digonol ar gyfer iechyd a chyfforddusrwydd. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru amcangyfrifon o deuluoedd sydd mewn tlodi tanwydd yng Nghymru ac yn 2016 roedd yna 291,000 o deuluoedd yn byw mewn tlodi tanwydd, sef 23% o deuluoedd yng Nghymru.
  http://gov.wales/topics/environmentcountryside/energy/fuelpoverty/?lang=en
 5. Mae tlodi tanwydd yn deillio o gyfuniad o ffactorau: incwm teulu isel, prisiau ynni anfforddiadwy a safonau gwresogi ac insiwleiddio annigonol. Mae canlyniadau tlodi tanwydd yn amrywio o drallod seicolegol, unigrwydd cymdeithasol ac anghyfforddusrwydd corfforol i achosi neu waethygu salwch difrifol ac yn yr achosion mwyaf eithafol, marwolaethau cynnar
Menu Title