Mae Gweithredu Ynni Cenedlaethol yn Cefnogi Wythnos Gallu Ariannol

Mae’r elusen tlodi tanwydd Gweithredu Ynni Cenedlaethol Cymru yn cefnogi Wythnos Gallu Ariannol yr wythnos yma trwy ‘Siarad Arian’ gyda  nifer helaeth o gyrff, gan ganolbwyntio’n neilltuol ar ymwybyddiaeth dyled tanwydd.

Gyda bron i 300,000 o deuluoedd ledled Cymru yn methu â fforddio cynhesu eu cartrefi’r gaeaf hwn, mae’r elusen yn parhau gyda’i waith holl bwysig o hyfforddi ac uwch sgilio staff awdurodau lleol, cymdeithasau tai a staff y sector gwirfoddol  i gefnogi cleientiaid sydd yn cael trafferth i dalu eu biliau ynni y gaeaf hwn.

Mae’r Cyngor Dyled Tanwydd yn y Gymuned wedi’i anelu at atal pobl rhag mynd i ddyled gyda’u cyflenwyr ynni yn y lle cyntaf yn ogystal â helpu’r rhai sydd, heb ddim bai arnyn nhw eu hunain, yn cael trafferth i wneud taliadau. Mae’r hyfforddiant yn canolbwyntio ar alluogi gweithwyr cynghori i roi cefnogaeth ymarferol i gleientiaid, gan gynnwys rhoi cyngor ar gamgymeriadau biliau, problemau mesuryddion a llywio’u ffordd trwy weithdrefnau cwynion y cyflenwyr.

Dywedodd Carole Morgan-Jones, Cyfarwyddwraig NEA Cymrud:

“Erbyn hyn mae 1 o bob 3 teulu yng Nghymru yn methu fforddio talu biliau ynni ac mae mwy a mwy o bobl yn cael trafferth i gael dau ben llinyn ynghyd. Rydym wedi bod yn cynnal ein prosiect dyled tanwydd a mentora ers 2012 ac yn ystod y cyfnod hwnnw rydym wedi hyfforddi dros 700 o weithwyr rheng flaen ar draws Cymru i gefnogi teuluoedd yng Nghymru sydd yn cael trafferth i gadw’r gwres ymlaen. 

Yn ystod 2017-18 fe fyddwn yn hyfforddi dros 100 o gynghorwyr ychwanegol ac yn rhoi’r cyfle iddyn nhw ennill cymhwyster City &Guilds, Lefel 2 cyngor dyled tanwydd yn y gymuned.” 

Mae’r Wythnos Gallu Ariannol yn ffordd ardderchog o annog cyrff i gydweithio ac mae ein cwrs Dyled Tanwydd yn eu galluogi i adnabod a delio gyda chymysgedd o gydrannau sydd yn cyfrannu tuag at ddyled tanwydd ac anallu ariannol.  

-DIWEDD-

Nodiadau i Olygyddion:

  1. Am ragor o fanylion cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Carole Morgan-Jones, Cyfarwyddwraig, NEA Cymru, ffôn 02920 229322 neu e-bost morgan-jones@nea.org.uk
  2. Darperir nawdd ar gyfer hyfforddiant dyled tanwydd gan SSE
  3. NEA ydy prif elusen tlodi tanwydd y DU, yn ymgyrchu dros gynhesrwydd fforddiadwy. Am ragor o fanylion ewch i http://www.nea.org.uk.
  4. Caiff tlodi tanwydd ei ddiffinio fel yr angen i wario dros 10% o incwm y teulu ar gostau tanwydd i gynnal cynhesrwydd digonol ar gyfer iechyd a chyfforddusrwydd. Yn ôl yr amcangyfrif diweddaraf mae yna 291,000 o deuluoedd yn byw mewn tlodi tanwydd, sef 23% o deuluoedd yng Nghymru.
    http://gov.wales/topics/environmentcountryside/energy/fuelpoverty/?lang=en
  5. Mae tlodi tanwydd yn deillio o gyfuniad o ffactorau: incwm isel y teulu, prisiau ynni anfforddiadwy, gwresogi a safonau insiwleiddio annigonol. Mae canlyniadau tlodi tanwydd yn amrywio o drallod seicolegol, ynysu cymdeithasol ac anghysur corfforol i achosi neu waethygu salwch difrifol ac, yn yr achosion mwyaf eithafol, marwolaethau cynnar.

 

 

 

Menu Title